Bokningsvillkor

Allmänna villkor för individuella rumsbokningar, konferenser och övriga arrangemang Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor skall gälla.  
 1. Definitioner
Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid gruppbeställning. Beställare är den person ? juridisk eller fysisk ? som är betalningsskyldig för arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.  
 1. Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Skärva skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.  
 1. Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilda önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.  
 1. Värdefull egendom
Vid stöld eller liknande är Skärva Herrgård ersättningsskyldig endast om Skärva Herrgård genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.  
 1. Avbeställning
För försent gjorda avbokningar gäller vad som anges nedan. Skärva Herrgård har rätt att avboka mottagna bokningar inom fyra veckor före ankomstdagen och kan därmed tillbakaträda från ingångna avtal eller ingånget avtalsdatum. Skärva Herrgård är skyldigt att omedelbart informera berörda gäster i dessa fall och återbetala mottagna betalningar. Skärva åtager sig att vara behjälplig med att hitta ersättningslogi.   Gruppbokning, konferens, evenemang   Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta Skärva med 50 % av värdet på beställningen. Sker avbeställningen senare än två veckor före arrangemangets första dag skall ersättning ske med 75 % av värdet på beställningen. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen. Boende och måltider kan avbeställas kostnadsfritt för upp till 20% av deltagarantalet till och med 7 dagar innan ankomst.         Individuella rumsbokningar   Vid avbokning senare än två veckor före ankomstdatum skall beställaren ersätta Skärva Herrgård med 50% av priset på det avtalade rummet. Sker avbeställningen senare än en vecka före ankomstdatum skall ersättning ske med 75 % av värdet på beställningen.  
 1. Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av Skärva Herrgård. Uteblir deltagare medför detta inte rätt till nedsättning av priset.   Betalningen skall ske genom insättning på bankkonto eller kontant i receptionen i samband med incheckning. Andra betalningsalternativ kräver särskild överenskommelse. Kostnader som inte betalts kommer att debiteras den för seminariet ansvarige om inte annat överenskommits.   Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 30 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har Skärva Herrgård rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.  
 1. Reservation för prisändringar
Skärva Herrgård skall omgående informera beställaren när prisändring sker.  
 1. Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Skärva Herrgårds kontroll, berättigar Skärva Herrgård att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.  
 1. Integritetspolicy
De personuppgifter som vi kommer att lagra, lagras i syfte för intern administration, planering och fakturering, både manuell och elektronisk. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part. Behandling av uppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen.  
 1. Ansvar för egendom/vållande av skada
Skärva Herrgård har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i Skärvas lokaler. Skulle det visa sig att Skärva Herrgård eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar Skärva Herrgård för den förkomna/skadade egendomen upp till det belopp som Skärva Herrgård erhåller från sitt försäkringsbolag.   Skulle störningar eller brist i tjänsterna föreligga kommer Skärva Herrgård att omedelbart efter att Skärva Herrgård gjorts uppmärksam härpå av beställaren, avhjälpa bristen/felet. Beställaren är skyldig att inom rimliga gränser bidra till ett eliminera störningar och minimera skadan. Skärva Herrgård har inget ansvar för medförda saker. Beställaren görs uppmärksam på att det i utrymmen finns konstverk av skilda slag. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare vållar Skärva Herrgård. Arrangören för seminarier eller övernattningsgäster häftar för alla uppkomna skador, på lös och fast egendom samt konstverk, som uppstår till följd eller på grund av ett arrangemang eller vid en övernattning och som orsakats av denne, någon kontrakterad av denne samt/eller av någon deltagare. Alla uppkomna skador skall omedelbart meddelas Skärva Herrgård. Ett ansvar för förlust, stöld eller skada på värdeföremål kan endast övertas av Skärva Herrgård när arrangören eller dess företrädare uttryckligen har påtalat skadan för Skärva Herrgård och Skärva Herrgård, eller företrädare för Skärva Herrgård ensam har orsakat förlusten eller skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. För skador på fordon (endast invändigt) och cyklar som befinner sig på Skärva Herrgårds område ansvaras ej så länge skadan inte orsakats genom uppsåt eller grov oaktsamhet av Skärva Herrgård dess organ eller kontrakterad arbetskraft, Skärva Herrgård ansvarar i förhållande till Beställaren upp till det belopp som Skärva Herrgård erhåller från sitt försäkringsbolag. Ett krav på ersättningen överstigande detta är därmed uteslutet Dessa villkor innefattar användarföreskrifterna vilka därmed utgör en del av dessa allmänna villkor. Föräldrar ansvarar för sina barn.  
 1. Tvister
Svensk rätt skall tillämpas och tingsrätten i Karlskrona är behörig domstol. Skulle en eller flera bestämmelser i dessa Villkor vara eller bli ogiltiga skall detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Den ogiltiga bestämmelsen skall ersättas med en bestämmelse som uppfyller det ekonomiska och rättsliga syftet och får till resultat ett så närliggande ekonomiskt och rättsligt utfall som möjligt.